NVE anslår at så mye som 60% av ny kraftproduksjon i Norge frem til 2040 vil komme fra uregulerbar sol- og vindkraft. Da vil tilgang på fleksibel effekt fra regulerbar vannkraft være helt sentralt for å holde nettet stabilt og unngå høye pristopper.

Det er viktig at vi oppgraderer vannkraften vår for at vi kan matche det effektbehovet som kommer når vi etter hvert lener oss mer på uregulerbarTerje Aasland - Energiminister kraft som vind og sol, som ikke er tilgjengelig hele tiden.

Vi trenger et stabilt kraftsystem, og da trenger vi den strømleveransen som vannkraft kan gi når det ikke blåser eller det ikke er sol. Derfor er vannkraften så viktig og er, som jeg sier det «juvelen» i kraftsystemet vårt.
 
Terje Aasland - Energiminister

En oppgradering av anleggene vil gi:

  • 650 MW økt effekt
  • 500 MW økt pumpekraft
  • 800 GWh strømproduksjon med økt samfunnsnytte 
  • 150-250 arbeidsplasser i byggeperioden
  • 7-8 milliarder i investeringer med store lokale ringvirkninger
  • Større skatteinntekter for kommunene
  • Lavere strømpristopper og et mer robust kraftsystem
  • Bedre forhold for villrein og storaure

Blåbergdalen

Myndighetene har varslet at Norge innen 2030 kan oppleve kraftunderskudd (ikke nok produksjon) og effektunderskudd (ikke nok hestekrefter) om vi ikke tar grep nå. Oppgradering av kraftverkene i Røldal-Suldal kan løse hele 10-15% av NVEs indikerte effektunderskudd på 5000 MW, uten nye store naturinngrep.

Vannkraften er en fellesskapsressurs for hele Norge som skaper verdi til stat, fylke og kommuner og gir rom for ytterligere investeringer i ny fornybar kraft. Store verdier, industribygging og arbeidsplasser har blitt generert fra vannkraften helt siden Hydro tok den i bruk for 118 år siden. 

Både Lyse og Hydro er opptatt av at verdiskapingen må komme lokalsamfunnene og vertskommunene til gode. For oss er det en selvfølge at kommuner som åpner opp for kraftutbygging også skal sitte igjen med verdier, slik vannkraften har gjort for Norge i flere generasjoner.  

Det er en rekke årsaker til at kommunene bør si ja til slike langvarige investeringsprosjekter. Det gir lokale ringvirkninger, høy aktivitet og arbeidsplasser, i tillegg til stabile og varige skatteinntekter til kommunekassene.

Lyse og Hydro er allerede betydelige støttespillere i lokalmiljøet i Ullensvang og Suldal gjennom sponsorater og støtte til ulike formål. Dagens virksomhet bidrar med 15 millioner i lokale tjenestekjøp årlig. Investeringsplanene har en ramme på 7-8 milliarder kroner og en byggeperiode på 6-8 år vil øke disse ringvirkningene betydelig.