Avveie ulike interesser

Revisjonsdokumentet skal, basert på innhentet kunnskapsgrunnlag, beskrive status og mulige tiltak for miljøforbedringer for å bringe reguleringssystemet i tråd med moderne miljøstandarder, herunder oppdaterte miljøvilkår. Dette er en ordinær prosess alle kraftverk skal gjennom

Kjernen i en revisjon vil være å avveie allmenne og offentlige interesser for eksempel miljøvilkår, opp mot formålet med selve konsesjonen, som er kraftproduksjon. Revisjonen skal også gi anledning til å oppheve vilkår som har vist seg urimelige, unødvendige eller uhensiktsmessige.

Prosessen med å revidere konsesjonsvilkårene for Røldal-Suldal anleggene startet i 2019 og fortsetter som normalt. Denne prosessen vil gjøre det mulig å gjøre kunnskapsbaserte vurderinger som balanserer behovet for effektiv
kraftproduksjon, med hensynet til miljøet og lokale
forhold. Vi er bedt om å vurdere oppgraderingsprosjektet i
sammenheng med revisjonen av vilkårene og på den måten gjøre det mulig å ta en helhetlig vurdering.

Noen av tiltakene som vurderes i forbindelse med oppgradering og revisjon er:

  • Sikre vannføring i Roaldkvamsåa av hensyn til Storaure
  • Bedre trekkmuligheter for villrein i Holmavassåna biotopvernområde
  • Økonomisk bidrag til den kommunale veien i Valldalen.