Oppgradering av Vestre vassdrag

Opprusting og utvidelse i vestre vassdrag inkluderer bygging av følgende anlegg:

Votna

  • Røldal 2 pumpekraftverk, som utnytter fallet mellom Votna og Røldalsvatn. Kraftstasjonen blir et anlegg i berg og det installeres to reversible pumpeturbiner.
  • Novle 2 pumpekraftverk, som utnytter fallet mellom Votna og nivået i Valldalsmagasinet. Kraftstasjonen blir et anlegg i berg og det installeres en reversibel pumpeturbin.

Oppgradering av Østre vassdrag

Opprusting og utvidelse i østre vassdrag inkluderer bygging av følgende anlegg:

Kvanndalsdammen

  • Kvanndal 2 pumpekraftverk, som utnytter fallet mellom Holmavatn og Kvanndalsfoss. Reguleringen av Holmavatn økes med ekstra 5m senkning av laveste regulerte vannstand. Kraftstasjonen blir et anlegg i berg og det installeres en reversibel pumpeturbin.
  • Suldal 2B kraftverk, som utnytter fallet mellom Kvanndalsfoss og Suldalsvatn. Kraftstasjonen blir et anlegg i berg og det installeres et vertikalt Peltonaggregat.
  • Nordmork kraftverk, som utnytter fallet mellom Kvanndalsfoss og Roaldkvamsåa ved Nordmork. Inntaket til kraftverket blir i tilløpstunnelen til Suldal 2B og kraftstasjonen blir et anlegg i berg, vest for Nordmork. Bakgrunnen for bygging av Nordmork kraftverk er antatt krav i vilkårsrevisjonen om minstevannføring i Roaldkvamsåa mellom Nordmork og Suldalsvatn. Det installeres et vertikalt Peltonaggregat.

Det er forutsatt at dagens kraftstasjoner i østre vassdrag oppgraderes og levetidsforlenges for videre drift i ytterligere 30 år.